Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

 

INTERNETOWEGO

 

ALLURE STORE

 

 

www.allurestore.pl

 

 

Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.allurestore.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą TRADE KAJA JAKUBIEC z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Astrów 5/1 NIP:9372642107

Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

Sprzedający informuje o możliwości zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu strony głównej sklepu. Treść nowego regulaminu będzie obowiązywać po 14 dniach od umieszczenia informacji na stronie sklepu.

 

 

1.SKLEP INTERNETOWY

Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.allurestore.pl na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą TRADE KAJA JAKUBIEC.

Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

W celu przeglądania oferty oraz ewentualnego złożenia zamówienia należy posiadać zestaw komputerowy, tablet, telefon lub inne urządzenie podłączone do sieci internetowej oraz aktywną skrzynkę pocztową e-mail pozwalającą na odbiór wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną o wielkości nie większej niż 4MB. W celu skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane może być kliknięcie w link przesłany na adres podany w trakcie składania zamówienia.

Sklep zastrzega prawo do wezwania klienta (konsumenta) do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza z danymi pozwalającymi zrealizować zamówienie.

Wykorzystywanie strony Sklepu Internetowego www.allurestore.pl w sposób sprzeczny z prawem, publikowanie treści zakazanych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz interesy oraz dobre imię Sprzedającego jest zakazane.

Zalecamy wykorzystywanie do wyświetlania strony sklepu najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W starszych wersjach możliwym jest nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów strony.

 

 

1.Składanie i przyjęcie zamówień

1.Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

2.Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok z wyłączeniem sytuacji, gdy strona internetowa jest nieczynna z przyczyn technicznych.

3.Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego , które następuje w najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzeniem i momentem złożenia zamówienia jest kliknięcie na stronie sklepu przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

4.W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Klient ma prawo do:

- zmiany zamówienia,

- odwołania zamówienia,

- podtrzymania zamówienia na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

2. Realizacja zamówienia i wysyłka

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznej realizacja następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 2. Realizacja zamówienia trwa od 1- 10 dni roboczych, wysyłka- dostarczenie zamówienia to 24h.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia zamówienia do 14 dni roboczych po ówczesnym poinformowaniu klienta mailowo.

 4. Zamówienia które jest już w realizacji, nie może zostać anulowane. Klient może dokonać zwrotu po otrzymaniu towaru.

 

3. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce "Dostawa i płatność” widocznej na każdej stronie produktu oraz w trakcie składania Zamówienia.

 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 24h . ( prosimy nie mylić z czasem realizacji zamówienia)

 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

 

4.Forma płatnosci

1.Zapłata za produkty może nastąpić w formie:

Przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sklepu allurestore.pl :

TRADE KAJA JAKUBIEC

ING BANK 42 1050 1070 1000 0092 5908 4110

2.Szybki przelew.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

5.Odstąpienie od umowy

 1.Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. 

 2.W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

 3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4.Zwrot jest możliwy, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie nosi wad poza tymi, które stanowią podstawę zwrotu.

 5.Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy zwrócić zwracane pieniądze.

 6.Odstąpienie od umowy możliwe jest po otrzymaniu zamówienia, nie ma możliwości rezygnacji z zakupu jeśli zamówienie zostało już przyjęte do realizacji.

7.Plomba gwarancyjna nie może być w żaden sposób uszkodzona lub zerwana. Zwrot z uszkodzoną plombą gwarancyjna lub bez plomby NIE ZOSTANIE UZNANY.

 

6.Reklamacje

 1.Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w § 2 ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej kontakt@allurestore.pl

2. Wszelkie ewentualne wady towaru powinny być zgłaszanie niezwłocznie, najpóźniej do 24h po otrzymaniu przesyłki. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacja nie będzie uwzględniana.

 3.Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 4.Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów.

5.Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.

6.W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

7.Konkursy

 1.Sklep w ramach akcji promocyjnych może organizować konkursy dla klientów. Konkursy przeprowadzane są za pośrednictwem mediów społecznościowych.

2. Zwycięzca konkursu zostaje wybrany na drodze losowania. Zwycięzca konkursu ma czas na odebranie określonej przez Sklep nagrody do 7 dni kalendarzowych od czasu ogłoszenia wyników konkursu.

3. Z konkursu wyłączona jest cała oferta z działu "promocje". 

4. Bon konkursowy można wykorzystać na asortyment w cenie regularnej.

5.Nagroda konkursowa nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 

 

8.Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

2.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

 

9.Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozasądowymi rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i dostępu do tych procedur. Na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami.

 

Cytując ze strony UOKIK "...ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika. ..."

 

Zapraszamy do zapoznania się z pomocą dla konsumentów świadczoną na stronach http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php lub pod numerem bezpłatnej infolini dla konsumentów 800 007 707 lub adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

 

10.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

OBJAŚNIENIE:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. SPRZEDAWCA – firma TRADE IKM

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl